Eğitim-Öğretim

Rota’da öğrencilerin Eğitim-Öğretim programı donanımlı eğitim ortamında akademik başarı odaklı,öğrenci merkezli, öğrencilerin fiziksel,duygusal,sosyal,kültürel farklılıkları göz önünde bulundurularak meb müfredatına uygun şekilde yeni gelişmeler ışığında modern eğitim yöntemleri ile hazırlanmıştır.öğrencilerin kendilerini ifade edecekleri dünyaya entegre iki dil eğitim uygulanacaktır.

Amacımız doğru bir ortamda güçlü olanaklarla öğrencilerimize yön veriyor olmaktır.Hedefimiz öğrenciyi kendi kapasitesi doğrultusunda en üst seviyeye taşımaktır.

Özel Rota Ortaokulu, ortaokul programı kapsamında, 5.sınıftan itibaren öğrencilerin hazır bulunuşluklarını bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri ile çok yönlü olarak ele alır. Öğrencilerin olumlu gelişmeleri için gerekli tüm eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmalarını planlar ve uygular.  

Öğrencilerimiz beşinci sınıftan itibaren akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine uygun şekilde hazırlayan eğitim programımız ile eğitim dönemlerinde ulusal ve uluslararası platformlarda karşılaşacakları sistemlere hazır bireyler haline getirilmektedir. 

Ortaokulda öğrencilerimize okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere temel becerilere ek olarak en az bir spor ve sanat dalında yetkin olacakları özgün öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki farklı alanlardaki öğrenmeler birbirini destekliyor.

Özel Rota Okulları olarak güçlü ve köklü bir geçmişin sağladığı avantajları ortaokul düzeyinde öğrencilerimizin merkezi sınavlara hazırlanmasında geçmişteki tecrübe ve deneyimlerimize dayanarak yaptığımız takviyelerle hedeflerine ulaşmalarına sağlıyoruz.

Öğrencilerimizi desteklediğimiz akademik program içeriğinde;

 • Akademik takip ve ödevlendirme sistemi; Günlük derslerin pekiştirilmesi için ödevler verilir.Amaç sorumluluk duygusunu geliştirmek ve pekiştirme yapmaktır öğretmenlerimiz tarafından öğrencinin eksikliklerinin belirlenmesi ve ek çalışmalarda eksikliklerin giderilmesi planlanır.Öğrenciyi bilinçlendirmek eğitim için iyi bir basamaktır.
 • Etüd çalışmaları ek çalışma sistemi ; Öğretmenlerin gözetimi doğrultusunda öğrencilerin eksikliklerinin tespit edilmesi ve ek çalışmalarla öğrenciye doğru yön verilmesi hedeflenmiştir.Seviye gruplarıyla hedef odaklı başarı
 • Deneme sınavları-ölçme değerlendirme; Belirli periyotlarla yapılan deneme sınavları öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.Böylelikle deneme sınavları öğrencilerimizin sınavlara hazırlıktaki zorlu süreçleri kolaylaştırmaktadır.
 • Piskolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları; PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler. Yıl boyunca PDR öğretmenleriyle yaptıkları rehberlik çalışmaları öğrencilerimize yol gösterici olmaktadır.Sınav kaygısı,Verimli çalışma teknikleri,akademik benlik ölçek uygulmaları ile öğrencilerin bir çok sorunlarına destek olmaktadır.Öğrencilerin Ergenlik sürecinde sosyal,kültürel ,fiziksel gelişimlerinde yaşama hazır olmalarını sağlamaktır.   Öncelikli 3 hedefimiz  psiko soyal gelişimine,akademik gelişimine ve kariyer gelişiminde destek olmak ve sağlıklı bireyleri geleceğe hazırlamaktır.
 • Klüp çalışması uygulamalı dersler; Yaratıcılığı destekleyerek Bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında donanımlı bireyler yetiştirmek ve çocuklarımızın merak duygusunu uyandırmaya odaklayan eğitim sistemi sunmak Rota ortaokulu nun hedefidir. Öğrenciler daha küçükken kendi yetenekleri ve  becerilerini geliştirilebilecek ortamlar sunarak kendilerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır.Birden fazla branşta seçenek sunarak öğrencileri cok yönlü bakış açıları yaratmak istemektedir. Atölye çalışmaları, Müzik, Bilim teknolojileri, görsel sanat etkinlikleri, spor, Robotik kodlama, drama ve kulüp çalışmaları ile  sosyal anlamda gelişmesi ve özgüven sahibi olmasını çok yönlü bireyler yetiştirmek bizler için büyük bir değerdir. sosyal yaşantılarını da katıldıkları birçok etkinlik ve gezi ile kendilerini ifade eden bireyler yetiştirmek hedefimizdir.
 • İki dil’de eğitimÖğrencilerimize iki dilde eğitim öğretim olanağı sağlamak, okuma - yazma – dinlediğini anlama – konuşma becerilerini sağlamakMEB tarafından düzenlenen sınavlarda yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak. Bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersleri eğlenceli hale getirerek öğretmek. Programın hedefi öğrencilerimizin gerek yazılı gerek sözlü olarak düşüncelerini belli düzeyin üzerinde bir İngilizce ile, akıcı olarak ifade edebilir olmalarını sağlamaktır. Kendilerini dünya dillerinde ifade etmelerini sağlamaktır.

İlkelerimiz
 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,
 • Evrensel değerler içinde milli kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem veren, 
 • Akademik başarının yanı sıra sanatı ve sporu önemseyen, 
 • Sosyal ve Kültürel Etkinliklere katılan,
 • İlgi ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan,
 • Kendini gerçekleştiren mutlu bireyler yetiştirmek.

 


Hedeflerimiz
 • Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile iş birliği, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini açıklayabilen, 
 • Demokratik kuralları bilen,
 • Sevgi, saygı ve hoşgörü kavramlarının önemini benimseyen,
 • İletişim ve işbirliğine dayalı,
 • Eleştirel düşünen ve çözüm odaklı yaklaşan
 • Sorumluluk Bilinci gelişmiş.
 • Problem çözme becerisini günlük hayata uyarlayan,
 • Girişimcilik özelliğini destekleyerek, farklılık yaratan düşüncelerini ortaya çıkarıp,
 • Bilimsel ve çağdaş metotlar ile öğrencileri geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefler.

Rehberlik,Psikolojik Danışman

Rehberlik ve psikolojik danışma; öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla verilen profesyonel bir yardım hizmetidir.

Problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan, donanımlı, analitik düşünen, farklılığa saygılı, dayanışmacı bireyler yetiştirmek amacıyla önleyici, destekleyici, süreç odaklı ve gelişimsel çerçevede eğitsel, mesleki, bireysel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN HEDEFLERİ

 • Bireysel farklılıklara saygı göstererek, ön yargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet ulaştırmak.
 • Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin doğru karar veren bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmak.
 • Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak.
 • Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini fark ederek, mesleki yönelim bilinçlerini geliştirmek.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumlu olmak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik ilkesini esas almak.

BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN BELİRLEDİĞİMİZ ÖZEL AMAÇLAR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek,   yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmektir.

 • Okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlamak.
 • Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik etmek.
 • Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütmek.
 • Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlamak.
 • Okula bir alt öğrenim kademesinden veya nakil yoluyla gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını incelemek, sınıf rehber öğretmeniyle iş birliği içinde değerlendirmek.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi vermek ve iş birliği yapmak.
 • Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlemek.
 • Ölçme Değerlendirme servisinden alınan sonuçlara göre başarı durumunu değerlendirmek, eğitsel önlemler almak.
 • Öğrencilere yönelik test, envanter, ölçek, anket uygulamalarını sınıf öğretmeniyle işbirliği içinde yapmak. 

REHBERLİK BİRİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLER:      

KİŞİSEL-SOSYAL REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 • Kişilik ve davranış problemlerinde aile ile işbirliği,
 • Aile iletişiminde karşılaşılan sorunlarla baş etme,
 • Arkadaş ve çevre ilişkilerinde yaşanan problemler,
 • İçinde bulundukları dönemin özellikleri ve gelişim görevleri kapsamında bilgilendirilme, ergenlik dönemine hazır oluş ve bu dönemle baş etme yeteneğini geliştirmelerine yardım,
 • Olumsuz alışkanlıklara hayır deme becerisi kazanma,
 • Problem çözme ve etkili iletişim konusunda bilgilendirmeler yapılır.

EĞİTSEL REHBERLİK KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 • Ders çalışma becerileri ve verimli ders çalışma yolları,
 • Ders çalışma programı hazırlama
 • Öğrenme teknik ve yöntemleri konusunda bilgilendirme,
 • Motivasyon konularında çeşitli bilgilendirme toplantıları, bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri,
 • Öğrencilere yönelik test, envanter, ölçek, anket uygulamaları,
 • Öğrenme eksiklerini izleme çalışmaları,
 • Zaman yönetimi, zamanı programlama.

Ölçme Değerlendirme

Eğitimde ihtiyaçların tespit edilmesinden öğrenci ve okul başarısının tespitine kadar Eğitim-Öğretimdeki her türlü ölçme ve değerlendirme etkinliğini kapsayan bir bütündür.
Ölçme Değerlendirme Birimi eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak

 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine,
 • Öğrenme eksikliklerinin belirlenmesine,
 • Öğrenci ve okul bazında akademik başarının ortaya konmasına,
 • Kalite için gerçekleştirilecek faaliyetlere anketler ve sınav sonuçlarıyla yardımcı olur.

BİRİM TARAFINDAN;

Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Takvimi doğrultusunda,

 • Deneme Sınavları
 • Tarama Sınavları
 • Ortak Sınavlar
 • Seviye Tespit ve Hazır Bulunuşluk sınavları
 • Geçiş Sınavları
 • Öğretmen Alımı Sınavları
 • Eğitim, Öğrenci, Veli, Çalışan memnuniyet anketleri hazırlanır.
 • Ortaokul seviyesinde  kazanımların değerlendirilmesi amacıyla LGS deneme sınavları hazırlanır.

Öğrencilere, kazanımlara göre doğru/yanlış durumlarını belirten sınav sonuçlarını içeren ayrıntılı karne verilir. 

K12NET üzerinden öğrenci ve velilerin sonuçlara ulaşması sağlanır. Öğretmen ve yöneticilerin sonuçları ve analizleri inceleyip zümrede irdelemeleri ve gerekli tedbirleri almaları için sınav sonuçları paylaşıma açılır.

 • Ünite veya konu kazanımlarının öğrenilip öğrenilmediğini belirlemek amacıyla tarama sınavları yapılır. Yönetim-öğretmen-rehberlik-veli ve öğrencilerle sonuçlar ve analizler paylaşılır.
 • Ortak sınav soruları Ölçme Değerlendirme Birimince yazılır, uygulanır ve değerlendirilerek öğrenci başarısının tespiti yapılır.
 • Seviye Tespit ve Hazır Bulunuşluk Sınavları hazırlanır, uygulamadan sonra değerlendirilir 
 • Geçiş sınavları yapılarak değerlendirilir.
 • Öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim almaları için okulumuzda görevlendirilecek öğretmenlerin sınav soruları öğretmenlerimiz tarafından hazırlanarak ölçme birimince yazılır, uygulanır ve değerlendirilir.
 • Birimde hazırlanan sınav sorularının büyük bir kısmı, kendi öğretmenlerimiz tarafından yazılır. 

Sorular, öğretmenlerimiz tarafından soru yazma formlarına yazılır; Ölçme-Değerlendirme Birimince sınav formatı haline getirilerek zümre öğretmenlerine kontrol için verilir. Öğretmenler tarafından düzeltilerek ikinci kontrol için tekrar zümre öğretmenlerine gönderilir. Kontrolden sonra sınav kitapçığı formatına getirilerek baskı birimimizce örnek baskısı yapılır. Zümre öğretmenlerince son kontrolü yapıldıktan sonra soru kitapçığı basılarak paketlenir. Sınavın uygulanmasından bir süre sonra sorular, branş ve zorluk derecelerine göre soru bankasına aktarılır. 

 • Sınav sonuçları ve analizleri yönetim, öğretmen, Rehberlik Birimi, veli ve öğrencilerle paylaşılarak Eğitim – Öğretimin kazanımlarına ulaşılması sağlanır.
 • Sınavların uygulanışlarında farklı sınav düzenleri uygulanarak ölçmenin güvenilirliğinin artırılması hedeflenir.
 • Ölçme Değerlendirme Birimince öğrenci, veli, çalışan anketleri yapılır; eğitim-öğretimde kalitenin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için sonuçlar yönetime sunulur.

Ortaokul'da Yaşam

Özel Rota Ortaokulu öğrencileri, okul kıyafetleri ve günlük programında yer alan okul gereçleri  ile okula saat 07.50’ye kadar gelmiş olurlar.  Saat 08.00’e kadar ders öncesi hazırlıklarını tamamlar.

Gün :

Saat 08.00 itibari ile derslerine başlarlar. Zaman çizelgesinde belirtildiği şekilde günlük ders programını takip ederler.

Saat 12.20 - 13.00 arası öğlen yemeği saatidir.

Öğrencilerimiz haftanın 5 günü 9 saat, toplamda 45 saatlik derslerini işler.

Günlük okul çıkış saatimiz 16.25’dir.

Okul servisi kullanan öğrencilerimiz 16.35’de servisleri ile alandan ayrılır.

Diğer öğrencilerimiz ise kontrollü şekilde velilere teslim edilir.

Günlük ders programı dengeli bir dağılımla temel bilimler, yabancı diller, spor ve sanat derslerinden oluşur.

Öğrencilerimiz ders aralarında, okul bahçesindeki açık alanlardan ve kantinlerimizden faydalanabildikleri gibi okul koridorlarındaki masa tenisi ve satranç gibi oyunlarla, yer ayrılan basketbol ve futbol alanlarında oynayarak eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulurlar.

1.Bayrak Töreni

Bayrak töreni, Türk Bayrağına ve ülkeye saygı duruşu olarak yapılır. Türk Bayrağına ve İstiklal Marşı'na sevgi ve saygıyı güçlendirmek, Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek için özenle gerçekleştirilir. Okuldaki tüm öğretmenler, öğrenciler ve personel pazartesi günü ilk dersten önce ve cuma günü son dersten sonra bayrak törenine katılmak zorundadır.. Törende aynı zamanda duyurular yapılır, öğrenci başarıları kutlanır.              

2.Haftalık Bülten

Okulda o hafta yapılacak olan tüm etkinlikler, veli toplantıları vb. konular hazırlanan haftalık bültene konulur ve web sayfasında yayınlanır.

3.Devam-Devamsızlık Bilgileri

Okula kaydedilen öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Mazeret bildirmeden okula gelmeyen öğrenciler e-okul sistemine özürsüz devamsızlık olarak işlenir. Öğrenci yazılısı olduğu gün okula devam edemediğinde, o güne ait sağlık raporu getirmek zorundadır. Öğrencinin okula gelmeme nedeni e-okul sistemine günlük olarak işlenir.

Özürlü Devamsızlık:

Doğal afetler, anne, baba, vb. yakınlarından birinin ağır hastalığı veya vefatı, tedavi ya da ameliyat gibi önemli nedenlerle okula gelemeyen öğrencilerin durumları mazeret dilekçesi ile birlikte e-okul sistemine özürlü olarak işlenir. Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel vb. etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar. Özre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.

4.Okula Geç Kalma

Öğrenciler ders zili çaldığında sınıfta olur. Her dersin başında yoklama alınır ve okula gelmeyen öğrencilerin numaraları sınıf defterindeki günlük yoklama kâğıdına işlenir. Okula gelmeyen öğrencinin velisine K12NET sistemi üzerinden SMS gönderilir. Derse geç kalan öğrencilerin müdür yardımcısından ‘’Geç Kâğıdı’’ alması gerekir. Zil çaldığında PDR servisinde veya revirde bulunan öğrenciler bu birimlerden aldıkları ‘’Derse Kabul Kâğıdı’’ile derse kabul edilirler. Bunların dışında derse geç kalma durumlarında ilgili yönetmelik gereğince öğrenci mazeretsiz olarak yarım gün devamsız yazılır.

5.İzinli Sayılma

Okul saatleri içerisinde öğrenciler, okul yönetiminin bilgisi olmadan veli ile birlikte olsa dahi okuldan ayrılamazlar. Öğrenci velisi, ilgili sınıfın müdür yardımcısına başvuruda bulunarak mazeretini beyan eder. Öğrenci çıkış belgesi düzenlenerek öğrencinin okuldan ayrılmasına izin verilir. Velinin bilgisi dâhilinde, üçüncü bir şahsın herhangi bir nedenle öğrenciyi alması gerekiyorsa, velinin mutlaka yazılı ve sözlü bildirimde bulunması gerekir.    Öğle saatinde, yemeğini evinde yemek isteyen öğrenci velilerinden dilekçe alınır. Bu öğrenciler, bu saatlerde izinli sayılır. Hastalık, doktor randevusu, veli isteği, şehir dışına çıkma vb. nedenlerle okula devam edemeyen öğrenci velisinden, devam edemediği gün ile ilgili izin dilekçesi veya sağlık raporu istenir. Öğrencinin okula gelmeme nedeni e-okul sistemine günlük olarak işlenir.     

6.Öğrenci Kılık-Kıyafeti

Öğrenci forması, öğrencilerin her sabah ne giyeceklerini düşünmek için zaman ve zihinsel enerji harcamamaları, aralarında gereksiz ve olumsuz rekabetin oluşmaması, dikkatlerini derslere odaklamaları ve böylece öğretime uygun bir ortam yaratmaları için önemlidir. Öğrenciler belirlenmiş okul kıyafetini giyerler. Okul formaları yerleşkede bulunan ALAF mağazasından temin edilir.


Projeler

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Öğrencilerimizi; akademik, kültürel ve sportif yönlerden donanımlı, başarılı ve toplum içinde söz sahibi olabilecek bireyler olarak yetiştirirken, toplumsal konularla ilgili farkındalıklarını artırmak adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturmakta ve bu projelerde etkin görevler almalarını sağlamaktayız. Başkent Okullarında okuyan her öğrenci okudukları eğitim yılında en az bir sosyal sorumluluk projesinde görev alır. Çalışmalarımızın planlaması çocuklarımızın sınıf seviyesine ve yaş düzeylerine uygun olarak belirlenmektedir.

BİLİM ŞENLİĞİ
Rota Okulları olarak soran, sorgulayan eleştirel bakış açısına sahip merak eden neden sonuç ilişkisi kurabilen kendine güvenen bilimsel çalışma alışkanlığı kazanan araştırma becerisini kullanan ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda her yıl bilim şenliği düzenlemekteyiz.

ALAN GEZİLERİ
Yıl içerisinde müfredata uygun alan gezileri ile sosyal aktiviteleri uygulamaktayız. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekân bizim için doğal öğrenme alanıdır. Öğrencilerimizin araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli çevre gezileri yapmaktayız.


Dersler

TÜRKÇE

Dersin hedefleri; güncel konularla bütünleştirilerek öğrencilerin okuma, yazma, konuşma, dinleme, görsel okuma, sunum yapma becerilerini geliştirmeye yönelik, etkili yöntem ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalar yapılır.

Okul kütüphanemiz sınıfımızın bir parçasıdır. Türkçe dersi, haftada bir kütüphane ortamında öğrencilerin hikâyeler, masallar, romanlar  okuması, okudukları üzerine duygu ve düşüncelerini ifade  etmesi şeklinde yürütülür. Öğrencilerin birbirlerinin kitaplıklarından yararlanması sağlanır.

Türkçe dersinde kazanılan beceriler yarışmalara, tören ve bayramlara, sergilere, yıl sonu gösterilerine kaynaklık etmektedir. Üretilenler, okul yaşamının değişik alanlarında kullanılır.Öğrencilerin okudukları kitapların yazarlarıyla tanışmalarını sağlayacak ortamlar oluşturularak, okuma zevkinin geliştirilmesine çalışılır.

Türkçe dersinin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ve kazanımlar dikkate alınarak, her dönem 2 yazılı sınav yapılır. Buna ek olarak konu tarama, ünite değerlendirme ve deneme sınavları ile öğrencilerin akademik gelişimleri izlenir.Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı da dikkate alınır. Proje görevleri, önceden hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre notla değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

SOSYAL BİLGİLER

Yeni öğrenilen bilgilerle, önce öğrenilen bilgiler arasında bağlantı kurulması,öğrenilen bilgilerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi, anahtar kavramların anlaşılmasına öncelik verilmesi, konunun “öğrencinin kendi cümleleriyle “ yazılı veya sözel olarak özetlemesinin sağlanması.

Coğrafi olayları oluş, dağılış, ve sonuç ilişkisi içinde öğrenmeye çalışılması, verilere göre grafik oluşturma veya grafikleri yorumlayabilmesi, farklı kültür ve oluşumları fark edebilmesi sorgulayabilmesi, neden sonuç ilişkileri kurabilmesi ve çıkarımlar yapabilmesi , düşüncelerini destekleyen kanıtlar , veriler, örnekler sunabilmesi, araştırma yapabilmesi, araştırmalardan alıntı kuralları çerçevesinde yaralanabilmesi, konular arasında bağlantı kurarak , farklı konuların birbirleriyle ortak yanlarını bulmaya çalışılması, tarihsel olayların kronolojik akışta toplumların etkilendikleri alanların sorgulanması , görsellerden , projelerden , senaryolardan yararlanılarak, öğrencilerin merak ederek, istekle katılımları sağlanarak öğrenilmesi amaçlanır. Diğer derslerle disiplinler arası bir etkileşimle bilgilerin transferi sağlanır.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KAPSAMINDA;

Atatürkçü düşünce ve felsefesi benimsetmek amacıyla, Atatürk temalı etkinlikler düzenlenir.

 • “Basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, somuttan soyuta doğru” öğretim yöntemi benimsenir.
 • İncelenen olay  ve olguların  günümüze olan etkisi  her boyutuyla irdelenir.
 • Her çalışma; değişim ve süreklilik, benzerlik  ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce   gibi belli kavramlar üzerinde 
 • Konuların somutlaştırılmasında tarihi tablolardan, resimlerden, haritalardan, atlaslardan, teknolojik-interaktif  kaynaklardan,  gezi ve  gözlemlerden yararlanılır.
 • Güncel olaylarla konular  arasında bağlantı  kurulmasına  özen  gösterilir.
 • Kutlama ve anma gibi önemli gün ve haftalarda, pano, slayt çalışmaları ve sunumlar yapılarak, öğrencilerimizin milli ve kültürel değerleri güçlendirilir.
 • Bilim-Sanat ve Kültür Festivali  etkinliğimiz ile  kazanılan  beceriler sonunda üretilenler sunulur. Araştırma, yaparak öğrenme, ifade etme becerileri gelişir.
 • Gezi çalışmalarımızla, öğrencilerimizin öncelikle çevremizden yararlanma, milli ve kültürel değerlerimizi tanıma ve korumaları sağlanır. Sosyal kültür kazandırılır.
 • Etütlerimizde uygulanan test  çalışmaları ile kavrama  düzeylerini geliştirme, farklı kaynaklardan  bilgilenme, zaman yönetimi, sınav kaygısını azaltma  gibi  akademik  davranışlar kazandırılır.
 • Ölçme değerlendirme analizlerine  göre  bireysel  çalışmalar veya grup  çalışmaları yapılarak  bilgi eksikleri  tamamlanır, bilişsel  seviyeleri  yükseltilir.

MATEMATİK

Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik, günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir olgudur. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır.    

Matematik dersinde analitik düşünce geliştirilir.Konuların somutlaştırılması, günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ve örneklerin bulunması çok önemlidir.Kavramların mantığı üzerinde düşündürülür. Veriler şekil veya şemalar yorumlanarak, konuyla ilgili soru–problem oluşturulur. Böylece problem çözme mantığı geliştirilir.

Uygulanan yöntemlerde neden- sonuç ilişkisi kurabilmeleri , benzerlik farklılıkları bulabilmeleri, önceki öğrenmelerin transfer edilmesi amaçlanır . Soruları çözerken çağrışım , benzerlik , YORUM ve TRANSFERE yer verilir.

 • Derse başlarken; soru sorma yöntemiyle öğrencilerin hazır bulunuşlukları değerlendirilir, yeniden anlatılması gereken noktalar belirlenir ve/veya öğrencilerin daha üst bilişsel seviyelerde düşünmelerini sağlayacak sorular yönlendirilir.
 • “Her çocuk Matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle öğrenmeyi kolaylaştıracak etkili yöntem ve teknikler kullanılır. Çocuğun gelişim düzeyine göre algılanması zor gelen soyut nitelikteki kavramlar somut modellerden yola çıkılarak öğretilir.
 • Matematik dersinde geliştirilen problem çözme stratejilerinin, gündelik hayatta karşılaşılan problemleri çözmek için nasıl kullanılacağı anlatılarak bilgiyi beceriye dönüştürme çalışmaları yapılır.
 • “Yaşama Yakınlık ve Gerçek Yaşantıyla İlişkilendirme” tekniği kullanılarak matematiğin hayatın içinde yer aldığı kavratılır.
 • Matematikle diğer disiplinler arasında ilişkilendirme yapılmasını sağlayacak ders içi/ders dışı etkinlikler düzenlenir.
 • Bu kapsamda okulumuzda;
 • “Kim Korkar Matematikten” yarışması
 • “Dünya Pi Günü Etkinliği”
 • “1000 Kelime 1000 İşlem” yarışması
 • “Pi Günü Kermesi”
 • Çevreden yararlanılarak, dersler sınıf sınırlarının dışında da yapılmakta, dersin günlük hayatla ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.
 • “Matematik Projeleri” sergisi ile öğrencilerin; araştırma yapma, sorgulama, bilgi üretme ve kendini ifade etme becerileri geliştirilmektedir.

FEN BİLİMLERİ

Konuyla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme , benzerlik ve farklılıkları bulabilme verilerden hareketle grafikler oluşturabilme, grafikleri yorumlayabilme, eleştirel düşünme, yorum yapabilme , öğrendiği bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretebilme örnek verebilme günlük yaşamla ilişkilendirebilme, kanıtlayabilme ve yaratıcı fikirler oluşturabilme hedefleri hayata geçirilir. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve çalışma becerileri geliştirilir.Tüm dersler tam donanımlı laboratuar ortamında uygulanır. Fen bilimlerinin tüm bileşen disiplinlerinin fark edilmesi sağlanır.

FEN BİLİMLERİ DERSİ KAPSAMINDA YAPILAN ETKİNLİKLER:

Laboratuvar çalışmaları: Fen bilimleri dersinde öğrenme ortamı düzenlenirken özellikle laboratuvarda gruplarla çalışmak etkin bir öğretim stratejisi olarak kullanılır. Bu çalışma sistemi ile öğrencilerimiz yaparak yaşayarak , bilimsel çalışma basamaklarını kullanarak çevreyi gözlemler ve sebep sonuç ilişkisine dayandırarak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirirler.

Kulüp Çalışmaları:Hafta içi sosyal etkinlik saatinde yürütülen Fen kulübü ve STEM etkinliklerimizle, öğrencilerimizin Fizik, Kimya ve Biyoloji alanları ile ilgili becerileri analiz ve değerlendirme düzeyine çıkartılır. Fen kulübünün yanı sıra ROBOTİK ve STEM MAKERS kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kulüp çalışmaları ile günlük hayatta karşılaştıkları olayların bilimsel dayanağını laboratuvar çalışmalarıyla öğrenirken, grup çalışmaları sayesinde paylaşım, sorumluluk alma, kritik düşünme ve problem çözme gibi zihinsel ve sosyal becerileri gelişir

Alan Gezileri: Öğrencilerimizin sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek için her yıl alan gezileri düzenlenmektedir. İzmir Uzay Kampı, ODTÜ Bilim Merkezi, yakın çevre üretim tesisleri ( Bal Fabrikası, Su Arıtma Tesisi, Geri Dönüşüm Tesisi …) gibi geziler gerçekleştirilmiştir.

Bilim Fuarı: Geleneksel olarak düzenlediğimiz bilim fuarımızın amacı; öğrencilerimizde Fen Bilimlerine karşı merak ve heves uyandırmak, teorik bilgiyi somut uygulama alanlarına dönüştürme deneyimi yaşatmak, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymalarını sağlamaktır.

Bilim Kültür ve Sanat Festivali: Araştırma, yorumlama, kendini ifade edebilme becerilerini ön plana çıkaran proje ödevleri ile yıl içerisinde kulüplerde yürütülen çalışmalar sene sonunda düzenlenen festivalde sergilenir.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar dersinin genel amacı öğrencileri, görsel çevresini sorgulayan, eleştiren, baktığını gören, algılayan, düşünen ve bir takım yargılarda bulunabilen, kişilik sahibi birer birey haline getirmektir. Öğrenciler sanat tarihini ve sanat tekniklerinin çeşitliliğini öğrenirken, yaratıcı düşünme yapısını kazanır, duygu ve düşüncelerini görsel bir dille ifade eder ve yaptığı eseri sunmanın mutluluğunu yaşar.

Görsel sanatlar dersi her öğrencinin grup ve bireysel olarak rahat çalışabildiği ve birçok malzemeye ulaşabildiği atölyelerde devam etmektedir. Dersler uygulama çalışmalarının yanı sıra, bilgisayar ve projeksiyon destekli, animasyon, slayt ve görsellerle çeşitlendirilir. Sanat akımları, ressamlar hakkında bilgiler, özgün baskı teknikleri, resim tekniklerinin uygulamaları, seramik ve farklı yaratıcı çalışmalarla birlikte geri dönüşüm ve artık materyalleri değerlendirme çalışmaları yapılır.

ETKİNLİKLERİMİZ:

MİLLİ BAYRAMLARIMIZ: Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bize bıraktıkları değerlerimize sahip çıkmayı hatırlatan, milli birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren grup çalışmalarını sergileyerek mili bayramlarımızı kutlarız.

MİNİ SERGİLER: Öğrenciler bir veya iki konuyu kapsayan çalışmaları çeşitli aralıklarla sergilerler.

SANAT AKIMLARI SERGİSİ: Sene başında belirlenen ressamlar ve esinlendikleri akımlar ile ilgili yapılan çalışmalar bu sergide hayat bulur

KARİKATÜR SERGİSİ: Belirli konular üzerinde zekice düşünülmüş karikatürler izleyicileri ile buluşur.

SENE SONU SERGİSİ: Tüm sınıf kademelerinde belirlenmiş konular üzerinde yapılmış grup çalışmaları büyük bir sergi ile velilerimiz, okul idarecileri ve öğretmenlerimiz için sergilenir.

MÜZİK  

Dersimizin genel amacı, öğrencilere teori bilgilerinin yanı sıra sanatı,müziği,enstrümanları sevdirmek,tanıtmak ve öğretmektir. Çalgılarında belirli seviyelere gelen öğrencilerden çeşitli müzik toplulukları oluşturarak birlikte çalma, çok seslilik, bütünün parçası olarak katkıda bulunmak ve çok seslilik kavramlarının geliştirilmesini sağlamaktır.

Müzik eğitiminde hedef;

 • Ulusal müziği benimseyen,
 • Dünya müzik anlayışına açık,
 • Müzik etkinliklerine istekle katılan,
 • Müzik sevgisi ve bilgisi olan, yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşmak için Rota Kolejinde Çocuklar  ritm çalgılarını ve vücutlarını kullanarak doğaçlama olarak müzik yapmayı, ritm duygularını ve yaratıcıklıklarını geliştirmeyi öğrenirler.

ETKİNLİKLERİMİZ

OKUL TÖRENLERİ : Çeşitli bayram, anma vb. törenlerde gerek çalgı grupları gerek koromuzla performanslar sergilediğimiz etkinliklerdir.

BEN BİR MÜZİSYENİM : Çeşitli enstrüman çalan öğrencilerin kendilerini keşfetmeleri ve performanslarını sergilemeleri için yapmış olduğumuz yıl içi konser etkinliğidir.

SENE SONU KONSERİ : Yıl boyunca belirli bir konsept doğrultusunda özel olarak çalışılan; okul orkestraları, korolar, solo performanslar içeren en kapsamlı etkinliğimizdir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Aklımıza gelen hesaplamalar, robotlar, programlar, otomasyonlar, web siteleri çeşitli kodlama dilleriyle yazılmaktadır. Sadece bilgisayar üzerinde program yazmayla da kalmamaktadır. Gerçek hayatta kullanılan kritik düşünme, problem çözme, çözüm odaklı davranma gibi becerileri de geliştirmektedir.

Bilişim teknolojileri ve yazılım derslerimizi Bilgisayar Laboratuvarımızda hem sunum yoluyla hem de yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleriyle işlemekteyiz. Her öğrencimiz bir bilgisayarı kullanacak şekilde derslerimiz işlenmektedir.


Sosyal Etkinliklerimiz

Çocuklarımızın gelişiminin her aşamasında ruh ve beden sağlığı başta olmak üzere her yönde, sanatın, sporun ve diğer sosyal etkinliklerin önemli yeri vardır. Çocuğa zevk veren bu faaliyetler, onun kendini ve yeteneklerini tanıyıp keşfetmesi, yaratıcılığının gelişmesi, zihnini çalıştırması ve bedeninin çeşitli bölgelerini hareket ettirmesiyle gelişim üzerinde olumlu etki yapar.  

Her hangi bir sanat etkinliğiyle uğraşan çocuk:  

 • Düşünmeyi, farklı çözümler üretmeyi, dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırmayı
 • Verilen direktiflere uymayı, iş birliği içinde çalışmayı öğrenir
 • Hayal gücü, el-göz koordinasyonu ve becerileri gelişir.
 • Enerjisini böyle faydalı uğraşlarda boşalttığı için yanlış eğilimlere, kendine ve etrafındakilere zarar verici davranışlara yönelme olasılığı azalır.

Okulumuzda sosyal etkinlik çalışmaları 5.sınıf düzeyinden itibaren başlar. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Bu amaçla; BASKETBOL, BANDO, YAYLI ÇALGILAR, ALMANCA, YARATICI ELLER, GELENEKSEL OYUNLAR, MODERN DANS – ZUMBA, İNGİLİZCE, AKIL OYUNLARI, SATRANÇ, STEM MAKER, HALK OYUNLARI, MASA TENİSİ, DRAMA , TİYATRO, BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ, ORİGAMİ ve FEN Kulüpleri kurulmuştur.  

Okul Sonrası Etkinlikler:

Okul sonrasında öğrenciler haftanın 2 günü havuzdan serbest zaman kapsamında ücretsiz yararlanabilirler. Yüzme dersi almak için öğrencilerimizin kulübe üye olmaları gerekmektedir. Basketbol ve tenis kulübü ile okul bandosu, haftanın belirli günlerinde,  çalışmalarına okul sonrasında devam eder.

Hafta Sonu Etkinlikleri:

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, okul bünyesinde faaliyet gösteren Yüzme, Basketbol, Tenis, Jimnastik, Fen- Teknoloji Kulüpleri, Robotik Kulübü ve STEM&Maker Kulübü hafta sonlarında öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekler.

Geziler:

Öğrencilerimizin yaşadığı çevreye, bilim ve teknolojiye, tarihe olan meraklarını gidermek, dersleri görsel olarak zenginleştirmek amacıyla;

 • Üretim merkezlerine
 • Sanatsal ve tarihi mekânlara
 • Sağlık birimlerine
 • Eğitici film, sergi ve müzikallere ders programlarını olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde geziler düzenlenir.

Öğrencilerin okul ve sınıfta uyması gereken kurallar olduğu gibi gezilerde de uyması gereken kurallar bulunmaktadır.

Gezinin gerçekleşeceği günden en az bir hafta önce velilerimize gezi ile ilgili detaylı bilgilendirme yazıları gönderilir. Öğrencisinin geziye katılmasını istemeyen velilerin okul idaresine yazılı olarak dilekçe vermesi istenir.


Stem&Maker Çalışmaları

STEM; Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Math (matematik) becerilerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur bir eğitim modelidir.

STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler.

STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşımdır.

MAKER; üretici, yapan, yapıcı  anlamında kullanılmaktadır. “Düşün-Tasarla-Üret” mantığını ortaya koyan bir kavramdır. Maker Hareketi, dünyada hızla yayılan “kendin yap” kültürü ile teknolojinin birleşmesinden oluşan bir akımdır.

STEM&MAKER çalışmalarında; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği kullanarak özgün tasarımlar ile proje üretilmekte ve uygulama yapılmaktadır.

 Bunu sağlarken öğrencilerimize öğrendikleri bilgilerin hayatta bir karşılığı olduğunu vurguluyor, karşılaştığı problemlere karşı çözüm sunmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz.

Robotik Kodlamanın Faydaları Nelerdir?

 • 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.
 • Hayal gücü (imajinasyon) ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.
 • Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.
 • “Ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
 • Bireylerin, yetenek ve gelişimine uygun ürünler oluşturmasına fırsat vererek, kendi yaş grubundan daha ileri düzeyde kazanımlar sağlamak.

Yabancı Dil

Hedefimiz öğrencilerin yaş düzeyleriyle paralel olarak dilin dört becerisini (okuma, dinleme, yazma, konuşma) etkin şekilde kullanabilmeleri, ana dillerinde olduğu gibi yazılı ve sözlü olarak kendilerini farklı bir dilde de ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda okullarımızda yabancı dillerin hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmakta ve öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmesi ve sadece alıcı dil becerileri (okuma ve dinleme) değil, üretici dil becerilerinin de gelişimi hedeflenmektedir.

İngilizce tüm dünyanın ortak iletişim dilidir. Tüm ülkelerdeki insanlarla iletişim kurma becerisi kazanabilmek, onları yurtdışında ve yurtiçinde girecekleri üst düzey akademik sınavlara hazırlamak, okuma, anlama ve yazma becerilerinin yanında, İngilizce düşünmek ve İngilizce'yi akıcı konuşmalarını sağlamak birincil hedeftir. 

İngilizce Eğitimindeki Hedeflerimiz:

 • Dört dil becerisini (okuma- yazma- dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak,
 • Anadolu Liseleri ve Yabancı Liselerde hazırlık sınavı muafiyeti,
 • CAMBRIDGE, ESOL ve uluslararası sertifika sınavlarında başarılı olmak,
 • Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmak,
 • Liseye geçişte yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak.
 • İki ya da daha fazla dil bilmek, kişiye iş hayatında daha çok şans sağlar.
 • Yeni bir dil öğrenmek kişiye o ülkeye ait gelenek ve alışkanlıkları öğrenme imkânı sunar. Bu da kişinin vizyonunun genişlemesine katkıda bulunur.
 • Seyahatlerde kolay iletişim için vazgeçilmezdir.
 • Farklı milletlerden insanlarla iletişim kurabilmenin anahtarıdır.
 • Üniversitede okurken işimizi kolaylaştırır.

İngilizce Bölüm Hedefleri:

 • Öğrencilerin İngilizce konuşarak, çeşitli aktivitelerle derste aktif olmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerde evde ve okulda İngilizce kullanmaları için güven duygusu oluşmasına yardımcı olmak.
 • Dil öğrenimi yolculuklarında kendilerinden beklentilerini yüksekte tutmalarına yardımcı olmak.
 • Yabancı dil olarak İngilizce’de geliştirilmesi gereken 4 alan vardır. Bunlar ‘SKILLS’ diye adlandırdığımız becerilerdir:
 1. Reading (okuma)
 2. Writing (yazma)
 3. Speaking (konuşma)
 4. Listening (dinleme)
 • Derslerimizde bu 4 beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız. Hiç bir beceri tek başına yeterli değildir.
 • Derslerde tüm becerileri kullanmak onların daha iyi ve donanımlı İngilizce öğrenen öğrenciler olmalarını sağlar.

Rota Okullarında İngilizce dışında 2.yabancı dil olarak Almanca Eğitimi verilmektedir.


Ulaşım
 • Servis aracı 18+1 okul taşıtıdır. Her koltukta emniyet kemeri mevcuttur ve takılması zorunludur.
 • Öğrencilerin araç içerisinde güvenli seyahat edebilmeleri, inip binebilmeleri için servis görevlisi bulunmaktadır.
 • Servis şoförleri kurumumuzun kadrolu görevlileridir.
 • Evden kuruma, kurumdan okula, okuldan kuruma, kurumdan eve servis hizmetleri verilmektedir.
 • Ferdi kaza sigortası, koltuk sigortası düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Aracın günlük, aylık ve belirli dönemlerde yapılan tüm bakımları eksiksiz olarak yapılmaktadır.
 • Servis hizmeti isteğe bağlıdır.

Beslenme
 • Sabah Kahvaltısı (Açık büfe)
 • Öğle yemeği (3 çeşit)
 • Yemek listemiz diyetisyen kontrolünde; öğrencilerimizin günlük bazal enerji, kcal ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmaktadır.
 • Yemeklerimiz kendi mutfağımızda tecrübeli aşçımız tarafından yapılmaktadır.
 • Hazırlanan Aylık yemek listesi öğrencilerimize, ailelere düzenli olarak gönderilmektedir.
 • Yardımcı personel , aşçı, mutfak görevlilerinin düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmektedir.

ROTAMIZI BERABER ÇİZELİM

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun. Sizi Arayalım.