Eğitim Modeli

Rota Okullarında “Mutlu Çocuk Öğrenir” felsefesinden yola çıkarak, oyunun çocuk için vazgeçilmez bir gelişim ve öğrenme aracı olduğunun bilinciyle; çocukların yaratıcılıklarının geliştiği, sorumluluk sahibi oldukları, gelecekte de mutlu, özgüveni yüksek, sorgulayan, girişimci, yaşam becerisi  ve motivasyonunu  kolay sağlayabilen ve ilkokula hazırlık sürecini destekleyen bir eğitim sunmaktadır.

Temel amacımız; Sosyal duygusal ,bilişsel, psikomotor,dil ve öz bakım becerilerini geliştirmek ,proje bazlı işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ,çocuklarda öğrenmeye dair merak uyandırmak, öğrenmenin verdiği mutlulukla  özgün  yeteneklerini ortaya çıkartmaktır.

                                  ‘’Öğrenmeyi seven mutlu çocuklar yetiştirmektir. ‘’              

Özel Rota ilkokulu Anasınıflarında Eğitim Öğretim Yaklaşımları

Okulumuzda, eğitim programları belirlenen hedefler doğrultusunda hazırlanırken çocukların yaş ve gelişim özellikleri, her çocuğun kendine özgü gelişimsel hızı, ilgileri,gereksinimleri ve farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurulur.

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.Rota kolejinde erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. 

Ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.

High Scope yaklaşımı etkin öğrenme kavramını esas alır.Okulumuzda çocuklarımıza çeşitli biçimlerde kullanabilecekleri çok amaçlı bol miktarda malzemeler vererek araştırma ve deneme özgürlüğü sağlamaktadır. Böylece çocuklarımız hazırlamakta olduğu ürünü tanır ve anlatır.Açık uçlu sorular sorarak onların düşünüp cevap vermelerini sağlar.

Waldorf yaklaşımı eğitimi bir sanata dönüştürmeyi amaç edinen bütüncül bir yaklaşımdır. Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişebilmesini amaçlar. Çocukların bireyselliğini, özgüvenlerini ve bütünlüğünü desteklemeye ayrıca önem verilir. Çocukların sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını zenginleştirdikleri düşünülür. Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak, yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir.Okulumuzda uygulanan Waldorf yaklaşımı çocuğun sağlam bir öğrenme sevgisi oluşturmasının gelecekte ihtiyacı olan akademik becerileri geliştirebilmesinin bir ön koşulu sayar.

SCAMPER  yöntemi ile yaratıcı düşünmenin geliştirilmesine çocuklarımızın farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak, özgün ürünler ortaya koymalarını sağlamaktayız.

Yıl içerisinde ve yıl sonunda yapılan sergi, etkinlik, gösteri ve şenliklerde öğrencilerimizin ortaya çıkan ürünlerini sergilemekteyiz. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin kendine olan özgüvenlerini geliştirerek onları hayata daha donanımlı olacak şekilde hazırlamaktayız.


İlkelerimiz

Okul Öncesi Dönemde;

 • Çocuklarımızı küçük yaş da Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yol alan bireyler olarak yetiştirmek,
 • Çocuklarımızın motor sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemek ,öz bakım becerilerini kazandırmak ve ilkokul sürecine hazırlamak,
 • Okula merak ile başlayan öğrenme yolculuklarında hazır bulunuşluğu ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, modern eğitim imkanlarının sağlandığı bir ortama olanak sağlamak,
 • Hayal güçlerini hep zinde tutarak bilgiye giden yolda yaratıcı olmalarını sağlamak ,iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını geliştirmek,
 • Çocukların yaratıcılıklarının geliştiği, sorumluluk sahibi oldukları, gelecekte de mutlu, özgüveni yüksek, sorgulayan, girişimci, yaşam becerisi ve motivasyonunu  kolay sağlayabilen bireyler yetiştirmek eğitim felsefemizin vazgeçilmez ilkelerindendir,
 • Çocuklarımızın sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışlarını geliştirmek .

Hedeflerimiz

Rota Anaokulu Öğrencilerinin;

 • Okul öncesi eğitim programının ilk adımı öğrencilerimiz ile güven bağı kurmaktır. Bu bağla okula mutlu bir başlangıç yapmasını sağlamak önceliğimizdir.
 • Beceri ve yaratıcıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri, fiziksel ve duygusal gelişimlerini uygun ortamda Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim imkânı sunmak
 • Değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık bireyler yetiştirmek.
 • Anasınıfı için etkin çalışma ve oyun ortamları tasarlayarak, alternatif eğitim modellerinin ışığında kendisine özgü bir okul öncesi eğitim modeli uygulamak,
 • Çocuklara, kolejimizin geniş olanaklara sahip kampüsünde spor, sanat, kültürel faaliyetleri yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek,bilişim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme olanakları sunmak.

Rehberlik,Rsikolojik Danışman

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik anlayışımızın temelini gelişimsel ve önleyici rehberlik uygulamaları oluşturur. Büyümenin en hızlı ve yoğun dönemlerinden biri olan okul öncesi döneminde sosyal ve duygusal gelişim, öğrenmeye yönelik tutum ve davranışlar; sözel, bilişsel ve motor beceriler bireysel farklılıklar gözetilerek pedagojik bakış açısıyla takip edilir. Sistematik takip sonucunda çocuğa ilişkin güçlü yanlar ve gelişime açık yanlar belirlenir.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;

 • Uyum haftasında,çocukların okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur,
 • Birimimiz cocuklarımızın okula uyum sürecinde anne ve babalara destek sağlar,
 • Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır,
 • Öğrenci gelişimleri izlenir,
 • Sınıf reberlik etkinlikleri yapılır,
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir,
 • Öğrencimizin desteklenmesi amacıyla, sınıf öğretmenleri ile gerekli bilgiler paylaşılır,
 • Öğrencilere birimimiz tarafından test-envanter  ve ölçme araçları uygulanır,
 • Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi desteklenir,
 • Ailelere gerekli bilgiler verilerek gereksinim duyulan konularda işbirliği kurulur,
 • Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.

ANASINIFI REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Oryantasyon çalışması : Oryantasyon programına rehber öğretmenlerimiz önderlik eder ve öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözlemlerler. Oryantasyon sürecinde ihtiyaç duyan aileler ile yapılan görüşmelerde öğrencinin okuldaki gelişimini evde devam ettirmesi için fikir alışverişlerinde bulunularak iş birliği yapılır.
 • Öğrenci mektubu : Ailemize göndermiş olduğumuz bilgi formu Öğrencimiz hakkında bilgi sahibi olur ve Öğrencinin oryantasyon sürecini kolaylaştırır.
 • Sağlıklı yaşam,sağlıklı beslenme,özbakım becerileri hakkında bilgi verir videolar izleyip şarkılar söyleyerek becerilerinin gelişmesini sağlarız.
 • Kişisel sınırlar,Mahremiyet eğitimi : Sınıf içi etkinliklerle,hikayelerle drama etkinlikleriyle bilgilenmeleri konuyla ilgili velileri bilgilendirerek öğrencilerimizin mahrmiyet bilinci kazanmaları ve kişisel sınırlarını bilmeleri konusunda işbirliğiyle hareket ederiz.
 • Okul olgulaşma ölçeği ve envanter uygulamaları : Öğrencinin okula hazır olup olmadığını ölçek uygulayarak ve öğretmen,rehberlik veli görüşlerini değerlendirerek karar veririz.Envanter uygulamalarında öğrencinin ilgi ve yetenekleri baskın alanları tespit edip öğretmenlerimize ve aileye bunu bildiririz.
 • Bireysel gözlem formu : Her öğrenci için bireysel gözlem formu oluşturulur.Gerekli görülen durumlarda problemleri öğretmenimiz ve ailemizle birlikte çözümlemek için görüşmeler sağlarız.
 • Resim çizme : öğrencilerimize farklı konularda resim çalışmaları yaparak duygu durumlarını anlamaya çalışırız.Bir problem hissettiğimizde işbirliği ile çözümlemeye çalışırız.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMARIMIZ

Çocuklarımıza fayda sağlayabilmek  için  gereksinim duyulan konularda ailelerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütürüz. Öğrenciyle ilgili sınıf içi sınıf dışı çalışmalar ve görüşmeleri velilerimizle paylaşarak, bilgilendirme sağlarız. Velilerimiz bireysel randevu alarak ihtiyaç duydukları konuda görüşme sağlayabilirler. Öğrencilerimizin gelişim alanlarını değerlendirmek gözlemlerimizi paylaşabilmek sorunları birlikte hareket edip çözebilmek için velilerimizi okula davet ederek görüşürüz.

  Birimimizin sağladığı hizmetler ;

 • Okula Uyum veli seminerleri,
 • Oryantasyon veli broşürü,
 • Rehberlik çalışmaları yıllık takvim bilgilendirmesi,
 • Çocuklarımızın gelişim dönemlerinde Anne-Baba tutumları,
 • Rehber öğretmeni,Sınıf öğretmeni,veli söyleşisi,
 • Aile içi iletişim.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğretmenlerimizle beraber işbirliği içerisinde yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürürüz. Öğrenciye yönelik hangi çalışmanın yapılacağını belirleriz. Öğretmenlerimize  düzenlenecek rehberlik etkinlikleri ile ilgili  paylaşımda bulunuruz.

 • Rehberlik birimi tanıtımı ve yıllık rehberlik çalışmaları : Yıl boyunca yapılacak etkinlik ve çalışmalar konusunu öğretmenleri bilgilendiririz.Öğretmenlerimize hizmet içi seminerler yaparız.
 • Öğrenci davranış geliştirme-öğretmen bireysel görüşme : Öğretmenlerimize bireysel olarak sınıf içi sınıf dışı öğrenci gözlemlerini paylaşırız.Öğrenci eylem planı hazırlayarak öğrenci,öğretmen,veli işbirliği içerisinde bu palanları uygularız.

Anasınıfında  Yaşam
BİR GÜN NASIL GEÇİYOR

Özel Rota Anasınıfında öğretmenlerimiz sınıflarında anne babaların veya servis araçlarıyla okula gelen öğrenciyi karşılamaya başlar.Servisle gelen öğrencilerimiz yardımcı öğretmenler tarafından bölümlerine getirilir.Her öğrenciye kendisine ait dolaplara eşyalarını bırakır.Sınıf ayakkabılarını değiştirdikten sonra  yardımcı öğretmenler eşliğinde sınıflara geçmeleri sağlanır.Sınıflara geçen öğrenciler ders programları doğrultusunda günlerine başlarlar.

Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde saat 11.30 da yemekhaneye öğrencilerimiz için hazırlanmış olan  servisleri açılmış masalarda ana öğünlerini  yemeğe başlarlar.Yemek listesi Diyetisyen kontrolünde hazırlanmış olup çocuklarımızın dengeli bir beslenme listesi olarak hazırlanmıştır.Öğlen yemeğinin ardından eğitim devam etmektedir.

Öğrencilerimiz saat  15.00 de 2.öğünü olan ikindi kahvaltısını yapmaktadır.Öğrencilerimizin günlük kalori ve enerji ihtiyaçlarına uygun olan zevkli ve zengin kahvaltı menüleri ile ara öğünlerini tamamlarlar. Okulumuzda geçirdiğimiz, kazanımları ve keyifli anları yüksek bir günün sonunda saat 15.40’da son zilin çalmasıyla günümüzü tamamlarız.

Servisle giden öğrencilerimiz yardımcı öğretmenlerimiz ve servis hostesleri tarafından servis aracına bindirilir.Öğrencimizi kendi alan velimiz Sınıf öğretmenlerimiz tarafından velilerimize teslim edilir.

OKUL SONRASI UYGULAMASI

Okul çıkış saatine yetişemiyen  çalışan anne ve babalarımıza destek olmak amacı ile 16.00/17.00 saatleri arasıda nöbet sistemiyle öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinliklerle zamanlarını değerlendirirler.


Projeler 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Öğrencilerimizi, akademik, kültürel ve sportif yönlerden donanımlı, başarılı ve toplum içinde söz sahibi olabilecek bireyler olarak yetiştirirken, toplumsal konularla ilgili farkındalıklarını artırmak adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturmakta ve bu projelerde etkin görevler almalarını sağlamaktayız. Rota Okullarında okuyan her öğrenci okudukları eğitim yılında en az bir sosyal sorumluluk projesinde görev alır. Çalışmalarımızın planlaması çocuklarımızın sınıf seviyesine ve yaş düzeylerine uygun olarak belirlenmektedir.

BİLİM ŞENLİĞİ

Rota Okulları olarak soran, sorgulayan eleştirel bakış açısına sahip merak eden neden sonuç ilişkisi kurabilen kendine güvenen bilimsel çalışma alışkanlığı kazanan araştırma becerisini kullanan ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Okulumuzda çocuklarımızın yaşam boyu öğrenme hevesini artıracak ve besleyecek doğal ortamlarda fırsat eğitimine sıkça yer veriyoruz. Okul öncesinde “Bilimi seviyorum çünkü çok eğleniyorum” temasıyla bilimsel tasarımlar yaptırıyor, Çocuk Belgeselciliği ve Okul Öncesi Bilim Şenliği etkinliklerinde özgün projelerle yaratıcılıklarını ürün haline getiriyoruz.

Bilim Şenliği’nde müzikten, teknolojiye, çevre biliminden, organik tarıma kadar birçok yaratıcı projeyi bir arada inceleme fırsatı yakalar.

ALAN GEZİLERİ

Yıl içerisinde müfredata uygun alan gezileri ile sosyal aktiviteleri uygulamaktayız. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan bizim için doğal öğrenme alanıdır. Öğrencilerimizin araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli çevre gezileri yapmaktayız.

AİLE KATILIMI

Velilerin etkin katılımıyla gerçekleşen, çocukların evleri ile okulları arasında köprü oluşturan, ebeveynleriyle hem eğlenceli vakit geçirmesini sağlayıp hemde okulda öğrenmiş olduğu bilgileri pekiştirdiği, anne-baba-çocuk ile yapılan etkinliklerin tümüdür.

Çocuğun anne ve babasıyla ilişkisi hayatındaki tüm davranışlarını belirler.
Aile katılımının hem çocuk açısından hem aile açısından hemde öğretmen açısından pek çok yararı vardır.

Çocuk açısından bakıldığında çocuk, ilgilenildiğini hissettiği için mutlu ve başarılı biri olarak hayata atılır. 
Aile açısından yararları ise, çocuklarına zaman ayırıp onlarla ilgilendiklerinde kendilerine güven duygusu gelir. 
Öğretmen açısından yararları ise aile ile iletişim kurarak hem hedefine daha kolay ulaşır, aileyi ve çocuğu daha yakından tanır hemde sorumluluklarını paylaşarak amacına daha kolay bir şekilde ulaşır.

Program kazanımlarımız ve sene başında velilerimizden tespit ettiğimiz aile katılımı konuları ay içerisine uygun olan haftalara göre planlanarak velilerimizin eğitime aktif katılmaları sağlanmaktadır. Buradaki hedefimiz her aile ile yılda en az bir kez aile katılımı etkinliği gerçekleştirmektir.

 


Branş Dersleri  

SATRANÇ

Çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak 'Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanmalarını amaçlıyoruz,çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamalarını olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

Zihinsel gelişimin çok önemli bir kısmının 4-6 yaş arasında tamamlandığı göz önünde tutulduğunda satranç oyunun bu yaş çocuklar için önemli bir psiko-sosyal gelişim aracı olduğu gözlemlenmiştir. 

Rota Koleji Okulları anasınıfları satranç dersimizde çocuklarımıza aynı ders zamanı içerisinde birden fazla öğretim tekniği (gösterip yaptırma, soru-cevap, drama, sunuş, buluş vb.)uygulamalar yaptırarak tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, içe kapanıklık, iletişim eksikliği gibi bir çok davranış eksikliği ortaya çıkan öğrenciler için, bu davranışların giderilmesine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda yine bu öğretim teknikleri sayesinde normalin üstünde satranca ilgisi olan çocuklarımızı ortaya çıkartarak onları profesyonelliğe doğru adım atmalarını sağlıyoruz.

JİMNASTİK

Jimnastik, çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken, aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Jimnastik, tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yapmak istediklerinde dahi, herhangi bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır.

Kısacası jimnastik,denge,kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

Jimnastik dersindeki amacımız öğrencilerimizin özgüven kazanarak, kendi fiziksel özelliklerinin ön plana çıkmasıdır. Dersi severek yapıp, mutlu bir şekilde dersten ayrılmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda da jimnastiğe yeteneği olan öğrencileri tespit ederek onları okul çapında yarışmalara katılmalarını sağlamaktır. Jimnastik dışında farklı spor branşlarına yeteneği olan öğrencileri doğru branşlara yönlendirerek sportif anlamda da başarı elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Çocuklar üzerine faydaları ;

 • Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi,
 • Sinir-kas koordinasyonunun üst seviyelere ulaşması,
 • Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanma,
 • Daha sosyal ve dışa dönük bireyler olma,
 • Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu,
 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi,
 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme,
 • İletişim kurama zorluğu yaşayan çocuklarda sosyalleşmede artış,
 • Daha aktif olabilme ve girişkenliğin artması,
 • Her alanda gösterilen başarı düzeyinin artması,
 • Olgunluk kazanma ve sorumluluk duygusunun gelişmesi.

MÜZİK

Okul Öncesi müzik derslerimizde “Orff öğrenme yöntemi” ile her öğrenciye kendi müzik ve hareket seviyelerine uygun roller sunulur. İçlerinden geldiği gibi dans edebilmeleri, en doğal müzik aleti olan seslerini kullanmaları teşvik edilir. Doğaçlama hikayeler ile orff çalgıları beraber kullanılır. Yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.

Her çocuğun, özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde gurupla çalışması kuşkusuz onun sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin, gurupla söyleme, sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlikken; bireysel çalgı çalması enerjini olumlu yönlendirebileceği, kişisel doyum sağlayabileceği ve ritim-melodi duygusunu geliştirebileceği türden bir etkinliktir.

Bu doğrultuda çocukların kendilerini müzik yolu ile daha rahat ifade edebilmeleri, zaten var olan yaratıcı güçlerini açığa çıkarmalarıdır. Müzik ve hareket eğitimimizde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değil sanata duyarlı,müziğin kişiye kattığı değerleri bilen bireyler yetiştirmektir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar.
Okul Öncesinde sadece büyük gruplarda olan Bilişim Teknolojileri dersi öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır ve ders dili Türkçe’dir.

Okul Öncesinde Bilişim Teknolojileri dersi hedefleri;
• Teknolojiyi yakından tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
• Günlük hayattaki teknolojik araçların kullanım amaçlarını öğrenme,
• Bilgisayarın temel donanım parçalarını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet’i yaş grubuna uygun şekilde kullanabilme,
• Eğitsel oyunlarla birlikte bilgisayar okuryazarı olabilme,
• Analitik düşünme, eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması,
• Bağımsız etkinlikler ile algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Robotik materyaller ve seviyeye göre uygulamalarla temel kodlama eğitimi verilmesidir.

MODERN DANS

Dans etmek, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde son derece olumlu etkilere sahip. İşte onlar’dan bazıları !

 • Sağlıklı Vücut Gelişimini Destekler,
 • Sosyal Beceriler Edindirir,
 • Disiplin Kazandırır,
 • Hafızayı Geliştirir.

Yeteneğe, vücut esnekliğine, dirence, dengeye ve en önemlisi müzik kulağına göre öğrenme hızınızın değişeceği bir derstir. Modern dansta, özel bir müzik ve temel hareketler olmadığı için öğretmen ve öğrencilerimizin yaratıcılığına bağlı olarak öğrenim süreci tamamlanmaktadır.

Bir sene boyunca öğrencilerimiz, dengeli ve farklı figürler kullanarak daha özgün dans edebilme yeteneğine ulaşmaktadır. Müzik kulağı daha çok gelişmekte, farklı müzik türlerine göre de dans edebilmektedir. Modern dans dersi ile öğrencinin gelişim ve değişimini belirli gün ve haftalar da yapılan etkinliklerde dans gösterileri ile sahne üzerindeki özgüvenli duruşundan anlamaktayız.


Eğitim Etkinlikleri

TÜRKÇE  ETKİNLİKLERİ : Öğrencilerimizle tekerleme, parmak oyunu, sohbet etme, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, öyküyü tekrar anlatma, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinlikler gerçekleştiririz.Etkinlikleri planlarken amacımız onların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmaktır.

SANAT ETKİNLİKLERİ : Bir fırça tutma ve boyama kalemi ile oyma gibi sanatsal çalışmalara katılan hareketlerin çoğu,küçük çocuklarda ince motor becerilerinin gelişimi için gereklidir.Öğrencilerimiz sanat etkinlikleri kapsamında, çeşitli sanatsal ve artık materyalleri kullanarak kolaj ve üç boyutlu çalışmalar, kesme-yırtma-yapıştırma, boyama çalışmaları yapabilir. Bu tür çalışmalar yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanımaktadır.

OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ : Oyun oynamak çocuğun kendine olan güvenini geliştirir.problem çözme ve sorunlarla başa çıkma yeteneğinin gelişimine katkıda bulunur.Öğrencilerimiz okulumuzda çeşitli materyallerle çocuklarımızın temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, dil, öz bakım beceriler, sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunmaktayız.Oyunlar çocukları hayata ve geleceğe hazırlar.

DRAMA ETKİNLİĞİ : Bu etkinliğimizde   öykü oluşturma, dramatizasyon, rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerle çocuklarımızın yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen daha önceden belirlenmiş amaçları olan olayları, sözel ya da sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmalarında kullanıldığı etkinliğimizdir.

FEN ETKİNLİĞİ : Öğrencilerimiz bu etkinlikle doğayı, doğadaki canlı ve cansız varlıkları gözlemleme, keşifler, icatlar ve deney yapma, mutfakta besin yapma, koleksiyon yapma, kitap ve dergi inceleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi basit araçlarla soru sormaya, dikkat etmeye, gözlemlemeye, merak etmeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelirler.Okulumuzda çevreye duyarlı ve çevreyi koruyan çocuklar yetiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla sene boyunca biriktirilen atıklar geri dönüşüm defilesi ile sergilenir.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI : Bu etkinliğimizde, görsel algı çalışmaları, dikkat ve hafıza geliştirme, temel kavram çalışmaları, problem çözme ve tahmin becerileri, kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları çocuklarımızın hazır bulunuşluk düzeylerini arttırarak, öğrencimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Okul öncesi eğitimimizde okuma yazma öğretme, harfleri göstermek ya da harfleri yazdırma üzerine çalışmalarımız bulunmamaktadır.

MATEMATİK ETKİNLİĞİ : Öğrencilerimizin günlük yaşamla ilişki kurmalarını sağlamak için eşleştirme, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma,  geometrik şekilleri tanıma üzerine etkinlikler yapmaktayız. Örneğin onların evde yada sınıfta oyuncakları kutusuna doldururken yada eşyaları bavula yerleştirirken sığma durumunu tekrar tekrar denemeleri ve bu konu ile ilgili yapılan konuşmalar, hacim kavramının gelişmesine yardımcı olur. 

MÜZİK ETKİNLİĞİ : Ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzik eşliğinde öykü oluşturma gibi tekniklerle çocuklarımızın hem bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen etkinliğimizdir.


Geziler

Yabancı Dil

Okul öncesinde İngilizce öğretmenler eşliğinde dil eğitimi alan öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına göre öğretim planı hazırlıyoruz. Çoklu zekâ kuramı uyguladığımız bu süreçte öğrencilerimize İngilizce ve sınıf öğretmenleriyle birlikte eş zamanlı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler kazandırıyoruz.  Öğrencilerimiz,  ikinci yabancı dil dersleri olan Almanca da aynı temaları işleyerek kavramları iki dilde öğrenme fırsatı yakalıyor.

Öğrencilerimizin dünyanın her yerinde yaşayabilecek bireyler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Kendi kültürel kimliğinin farkında olan öğrencilerimiz, öğrendikleri dili konuşan ülkelerin kültürel değerlerini de tanıyor. Böylece çok kültürlülük bilinci kazanan öğrencilerimiz, diğer kültürlere hoşgörü ve saygı gösteriyor, iş birliği yapıyor ve becerilerini kullanarak kendilerini ifade edebiliyor.   

 


Ulaşım
 • Servis aracları 18+1 okul taşıtıdır. Her koltukta emniyet kemeri mevcuttur ve takılması zorunludur.
 • Öğrencilerin araç içerisinde güvenli seyahat edebilmeleri, inip binebilmeleri için servis görevlisi bulunmaktadır.
 • Servis şoförleri kurumumuzun kadrolu görevlileridir.
 • Evden okula, okuldan eve servis hizmetleri verilmektedir.
 • Ferdi kaza sigortası, koltuk sigortası düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Aracın günlük, aylık ve belirli dönemlerde yapılan tüm bakımları eksiksiz olarak yapılmaktadır.
 • Servis hizmeti isteğe bağlıdır.

Beslenme
 • Sabah Kahvaltısı (Açık büfe)
 • Öğle yemeği (3 çeşit)
 • Yemek listemiz diyetisyen kontrolünde; öğrencilerimizin günlük bazal enerji, kcal ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmaktadır.
 • Yemeklerimiz kendi mutfağımızda tecrübeli aşçımız tarafından yapılmaktadır.
 • Hazırlanan Aylık yemek listesi öğrencilerimize, ailelere düzenli olarak gönderilmektedir.
 • Yardımcı personel , aşçı, mutfak görevlilerinin düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmektedir.

ROTAMIZI BERABER ÇİZELİM

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun. Sizi Arayalım.